Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor deelnemers aan cursussen van A&A Opleidingen

Artikel 1
Definities
In het hierna volgende wordt verstaan onder:
a. A&A Opleidingen:
A&A Opleidingen is een handelsnaam van A&A Education bv, gevestigd te Maarn.
b. Opdrachtgever: elk bedrijf, elke instelling of elke particulier die met A&A Opleidingen onderhandelt over het verstrekken van een opdracht dan wel aan A&A Opleidingen een opdracht heeft gegeven.
c. Opdracht: De opdracht van een opdrachtgever aan A&A Opleidingen om een opleiding te verzorgen.
d. Opleiding
Een door A&A verzorgde opleiding, training, update, studie- of themadag, workshop dan wel enige andere vorm van opleiding. Een opleiding wordt in beginsel (mede) aangeduid met de naam ‘in company/inhouse’ of  ‘open’.
Onder een ‘in company ‘opleiding wordt verstaan een opleiding die geheel in opdracht voor een opdrachtgever en in besloten kring voor door opdrachtgever aan te wijzen (groep van) deelnemers wordt verzorgd. Onder een ‘open’ opleiding wordt verstaan een opleiding waarvoor aanmelding voor iedere geïnteresseerde open staat.
e. Deelnemer: De door opdrachtgever opgegeven personen, dan wel personen die zichzelf opgeven voor deelname aan een door A&A Opleidingen verzorgde opleiding.
f. Aanmelding;
De inschrijving van een deelnemer voor een opleiding waarbij een overeenkomst wordt aangegaan onderwijs te ontvangen.
g. Studiemateriaal:
Opleidingsmateriaal, documentatie, syllabi of enig ander materiaal in welke vorm dan ook, dat voor de uitvoering van een opleiding of opdracht wordt gebruikt.

Artikel 2
Toepasselijkheid
2.1 Op alle door A&A Opleidingen gesloten overeenkomsten zijn deze algemene voorwaarden van toepassing voorzover daarvan niet bij schriftelijke overeenkomst is afgeweken.
Door aanmelding of door het verstrekken van een opdracht aanvaarden deelnemer en opdrachtgever de toepasselijkheid van deze voorwaarden. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van opdrachtgever, hoe ook genaamd, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3 Indien opdrachtgever zorgt voor de aanmelding van de deelnemer, verplicht opdrachtgever zich jegens A&A Opleidingen deze algemene voorwaarden aan deelnemer bekend te maken en op te leggen.
Opdrachtgever vrijwaart A&A Opleidingen voor alle claims van de deelnemer, als A&A Opleidingen jegens de deelnemer geen beroep kan doen op de bepalingen van deze algemene voorwaarden wegens schending van voornoemde verplichtingen door opdrachtgever.

Artikel 3
Overeenkomsten
3.1 Aanmeldingen zijn voor A&A Opleidingen pas bindend nadat A&A Opleidingen deze schriftelijk of per e-mail heeft bevestigd.
3.2 Wijzigingen van de opdracht door de opdrachtgever binden A&A Opleidingen slechts voorzover A&A Opleidingen deze wijzigingen schriftelijk aanvaardt of voorzover A&A Opleidingen feitelijk met de uitvoering van de opdracht is begonnen.
3.3 Alle opgaven en/of vermeldingen over de diensten, zoals de duur van de opleiding, de omvang en technische uitvoering van het studiemateriaal, gebeuren naar beste weten van A&A Opleidingen, maar kunnen redelijkerwijs afwijken.
3.4 Fouten van geringe aard in het studiemateriaal, daarbij inbegrepen typografische fouten die geen consequenties voor de redactionele inhoud van het materiaal hebben, kunnen geen reden zijn voor afkeuring van het project, weigering van de levering of wijziging van de overeengekomen prijs.

Artikel 4
Prijzen
4.1 Alle prijzen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. A&A Opleidingen is gerechtigd elke wijziging van het BTW-tarief aan de opdrachtgever en deelnemer door te berekenen.
4.2 Afhankelijk van het niveau van de deelnemers of van tussentijdse aanpassingen die tevoren redelijkerwijs niet waren te voorzien, kan de werkelijke duur van de uitvoering van de opdracht of van de opleiding korter of langer uitvallen dan A&A Opleidingen had aangegeven.
4.3 Wijzigingen in of van een opdracht kunnen tot gevolg hebben dat de overeengekomen prijs en/of de oorspronkelijke planning en levertijd worden aangepast.
Deze wijzigingen geven geen grond voor ontbinding.
Indien de wijziging wordt verzocht in de periode vanaf zes weken tot drie weken voor de aanvang van de opleiding is de opdrachtgever een toeslag verschuldigd van 5% van de overeengekomen vergoeding van de opleiding. Indien de wijziging wordt verzocht in de periode vanaf drie weken voor de uitvoering van de opleiding tot aan de aanvang van de opleiding dan is de opdrachtgever een toeslag verschuldigd van 10% van de overeengekomen vergoeding van de opleiding.
4.4 Op diverse plaatsten op deze site almede op sites van samenwerkingspartners worden diverse vormen van kortingen aangeboden. Indien meerdere kortingen op deelname van toepassing zijn (vb. op basis van een lidmaatschap en tevens geïntroduceerd) kan slechts eenmaal een korting van 10% worden verleend.

Artikel 5
Leveringstijd
5.1 De leveringstermijnen zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, maar zijn niet te beschouwen als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
5.2 A&A Opleidingen is niet gebonden aan leveringstermijnen die niet meer verwezenlijkt kunnen worden vanwege onvoorziene omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen A&A Opleidingen en de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hierover overleggen.

Artikel 6
Betaling
6.1 Indien A&A Opleidingen het inschrijfformulier heeft ontvangen is de deelnemer verplicht het inschrijfgeld te betalen.
6.2  De opdrachtgever of deelnemer dient facturen binnen 30 dagen na de factuurdatum, doch uiterlijk voordat aan het college wordt deelgenomen te voldoen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
6.3 Bij niet tijdige betaling verkeert opdrachtgever of deelnemer in verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling noodzakelijk is.
6.4 De opdrachtgever of deelnemer zijn, onverminderd hun overige verplichtingen, vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag van de volledige voldoening wettelijke rente verschuldigd over de nog openstaande bedragen.
6.5 Alle kosten die A&A Opleidingen moet maken om het haar toekomende te innen, komen voor rekening van de opdrachtgever of deelnemer. Deze kosten bedragen minimaal 10% van het oorspronkelijke bedrag met een minimum van € 100,00 van het te vorderen bedrag.
6.6 A&A Opleidingen heeft steeds het recht om zowel voor als na de totstandkoming van een overeenkomst zekerheid tot betaling te verlangen.

Artikel 7
Deelnemers, Studiedagen, Studiemateriaal, Legitimatie
7.1 Indien een opleiding wordt georganiseerd in samenwerking met een opdrachtgever, wordt de selectie in principe aan de opdrachtgever overgelaten.
7.2 A&A Opleidingen heeft het recht deelnemers die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de opleiding verhinderen, van verdere deelneming aan de opleiding uit te sluiten.
Uitsluiting laat iedere verplichting tot betaling van het opleidingsgeld onverlet.
7.3 Aan de overeengekomen datum en plaats van het seminar/de cursus/de opleiding wordt, behoudens overmacht, strikt de hand gehouden.
A&A Opleidingen is niet gehouden een opleidingsdag/college te herhalen voor deelnemers die verhinderd waren deze bij te wonen. De betaling blijft derhalve onverminderd verschuldigd.
7.4 Met het oog op het verkrijgen van PE-punten en om hieraan ook de waarde toe te kennen die het heeft, verzoeken wij u zich bij het invullen van de deelnemerslijst, bij aanvang van de cursus, te legitimeren.

Artikel 8
Intellectuele eigendomsrechten
8.1 Het auteursrecht en/of elk ander intellectueel eigendomsrecht op het door A&A Opleidingen vervaardigde studiemateriaal, berust bij A&A Opleidingen, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
8.2 Het is de opdrachtgever en deelnemer zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van A&A Opleidingen niet toegestaan om het studiemateriaal geheel of gedeeltelijk te vermenigvuldigen en/of openbaar te maken door middel van druk, fotocopie, microfilm, beeldplaat, magnetische schijf of band, opslag in een door derden toegankelijk raadgeefsysteem of op welke ander wijze dan ook.

Artikel 9
Aansprakelijkheid
9.1 De aansprakelijkheid van A&A Opleidingen, waaronder mede begrepen de wettelijke aansprakelijkheid voor door haar ingeschakelde derden, voor vermogensschade en immateriële schade, inclusief gevolgschade, waarvan het ontstaan aan A&A Opleidingen toerekenbaar is, is in alle gevallen beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de overeenkomst, waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.
9.2 A&A Opleidingen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan (persoonlijke) eigendommen van de deelnemer of de opdrachtgever.  
9.3 Al het door A&A ontwikkelde en/of samengestelde studiemateriaal dan wel ander werk, voortvloeiend uit of verband houdende met een opdracht of opleiding, is op zorgvuldige wijze, naar beste weten samengesteld.
Evenwel kan A&A Opleidingen op geen enkele wijze instaan voor de juistheid en volledigheid ervan. A&A Opleidingen aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen, die gebaseerd zijn op bedoelde studiemateriaal en werken.
9.4 A&A Opleidingen verplicht zich alle door de opdrachtgever verstrekte bedrijfsgegevens zorgvuldig te bewaren. Deze gegevens zal A&A Opleidingen niet dan na voorafgaand overleg met de opdrachtgever aan derden ter inzage of voor gebruik afgeven dan wel publiceren.
Eventuele door de opdrachtgever en/of de deelnemer aan A&A Opleidingen ter beschikking gestelde gegevens zal A&A Opleidingen vrijelijk bij de uitvoering van de opdracht kunnen gebruiken, tenzij schriftelijk anders is overeenkomen.

Artikel 10
Annulering
10.1 Bij onvoldoende aanmeldingen voor een opleiding heeft A&A Opleidingen altijd het recht een opleiding te annuleren en een aanmelding niet te accepteren zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade of kosten.
10.2 Annulering van deelname aan een opleiding door de opdrachtgever of deelnemer kan slechts schriftelijk geschieden.
Voor deze annulering geldt de volgende regeling:
Tenzij een opleiding is overeengekomen in combinatie met de vervaardiging van de opleiding of het studiemateriaal in welk geval lid 3 van dit artikel van toepassing is, kan kosteloos geannuleerd worden tot zes weken voor het begin van de opleiding. Vanaf zes weken tot drie weken voor de aanvang is de helft van de vergoeding voor de opleiding verschuldigd. Volledige vergoeding is verschuldigd, indien minder dan drie weken voor aanvang van de opleiding wordt geannuleerd.
Voor open inschrijvingen geldt dat de opdrachtgever of deelnemer kosteloos tot zes weken voor de aanvang kan annuleren. Eventueel reeds betaalde deelnamekosten zullen worden gerestitueerd onder verrekening van € 75,00 administratiekosten.
Vanaf zes weken tot drie weken voor de aanvang is de helft van de vergoeding voor de opleiding verschuldigd en zullen € 75,00 in rekening worden gebracht.. Volledige vergoeding is verschuldigd, indien minder dan drie weken voor de aanvang van de opleiding wordt geannuleerd.
Bij annulering is het mogelijk, vermits tijdig voor de aanvang van de opleiding aangemeld, een plaatsvervanger het college te laten volgen. Hieraan zijn geen extra kosten verbonden.
10.3 De opdrachtgever is gerechtigd een overeenkomst, anders dan de verzorging van een opleiding betreffende, bij aangetekende brief tussentijds te beëindigen. De opdrachtgever is verplicht 100% te betalen van de factuurwaarde van het gedeelte van de opdracht dat inmiddels tot het tijdstip van beëindiging was uitgevoerd. Dit bedrag wordt bovendien vermeerderd met 75% van de factuurwaarde van het gedeelte van de opdracht dat in de zes weken na beëindiging zou worden uitgevoerd.

Artikel 11
Overmacht
Indien naar het redelijk oordeel van A&A Opleidingen een overmachtsituatie daartoe aanleiding geeft, heeft zij het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen dan wel de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk op te schorten, zonder tot enige betaling tot schadeloosstelling verplicht te zijn.
Eventueel door de opdrachtgever vooruitbetaalde gelden zullen door A&A Opleidingen in dat geval naar rato worden terugbetaald, na aftrek van 20% van de totale factuurwaarde als vergoeding voor de door A&A Opleidingen reeds gemaakte kosten. Als het reeds betaalde minder dan 20% van de totale factuurwaarde betreft, vindt geen restitutie plaats.
Indien de overmacht een bepaalde bijeenkomst betreft, zal A&A Opleidingen voorzover mogelijk een andere tijd of dag voor het houden van deze bijeenkomst trachten vast te stellen.

Artikel 12
Ontbinding
A&A Opleidingen kan zonder uit hoofde daarvan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, bij aangetekende brief met onmiddellijke ingang en zonder gerechtelijke tussenkomst de overeenkomst met de opdrachtgever ontbinden indien de opdrachtgever of deelnemer een of meer verplichtingen, voortvloeiende uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt en hij deze nalatigheid niet binnen 30 dagen, nadat A&A Opleidingen bij aangetekende brief hiertoe gemaand heeft, opheft.
Het hiervoor bepaalde laat onverlet de overige aan A&A Opleidingen rechtens toekomende bevoegdheden, zoals die tot het vorderen van nakoming en/of schadevergoeding.

Artikel 13
Bevoegde rechter
Op alle met A&A Opleidingen gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen worden gebracht voor de bevoegde rechter te Utrecht, voorzover de opdrachtgever of de deelnemer niet binnen één maand nadat A&A Opleidingen zich op deze bepaling heeft beroepen, te kennen heeft gegeven dat zij het geschil aan de volgens de wet bevoegd verklaarde rechter wenst voor te leggen.

Artikel 14
Persoonsgegevens
A&A Opleidingen gedraagt zich naar de voorwaarden zoals vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens bij de verwerking van persoonsgegevens in haar administratie.
Bovenstaande algemene voorwaarden voor deelnemers zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30234837