Praktische informatie voor deelnemers aan de cursussen

Inschrijving
U kunt zich inschrijven door gebruik te maken van het inschrijvingsformulier op deze site. Iedere deelnemer krijgt een bevestiging van de aanmelding in de vorm van een factuur. Voor de aanvang van de update ontvangt u alle verdere informatie.

Door u in te schrijven verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden voor deelnemers en gaat u met A&A Opleidingen een overeenkomst aan.

Examen
De update cursus kent als gevolg van de interactieve en uitgebreide kennisoverdracht geen examen en wordt afgesloten met een certificaat van de Associatie voor Examinering en van A&A Opleidingen.

Legitimatie
Met het oog op het verkrijgen van PE-punten en om hieraan ook de waarde toe te kennen die het heeft, verzoeken wij u zich bij het invullen van de deelnemerslijst, bij aanvang van de cursus te legitimeren.

Planning
Bij de geplande startdata treft u ook de locatie aan. Het kan voorkomen dat wij hiervan moeten afwijken of een update moeten annuleren. In dat geval wordt tijdig met de deelnemer contact opgenomen.

Aansprakelijkheid
A&A Opleidingen is niet aansprakelijk voor eventuele schade die tijdens de colleges kan worden veroorzaakt aan de eigendommen van de deelnemers. Te allen tijde dient de deelnemer zoals omschreven is in de algemene voorwaarden, voor zijn eigendommen zorg te dragen. 

Veiligheid
Van de deelnemer wordt verwacht de veiligheidsnormen in acht te nemen zoals deze zijn omschreven in de algemene voorwaarden voor deelnemers. Bij weigering is de aansprakelijkheid volledig voor rekening van de deelnemer.

Lunch (kosten)
De kosten van de cursusdag zijn inclusief lunchkosten. De lunch vormt een vast onderdeel van het programma.

Parkeergelden
Enkele accommodaties heffen parkeergeld. Wanneer van de parkeerplaatsen gebruik wordt gemaakt, zijn de parkeerkosten voor eigen rekening.

Annuleringsregeling
Bent u onverhoopt verhinderd aan de cursus deel te nemen dan kunt u annuleren.
Annulering kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden:
Tot 6 weken voor het begin van de cursusdag kosteloos. Eventueel reeds betaalde deelnamekosten worden gerestitueerd. Wel zullen wij u € 75,00 (excl. BTW) in rekening brengen voor administratiekosten.
Van 3 tot 6 weken voor het begin van de cursusdag worden 50% van de deelnamekosten gerestitueerd. Er zullen € 75,00 (excl. BTW) administratiekosten in rekening worden gebracht.

Graag stellen wij u, indien u annuleert, in de gelegenheid uw plaats in te laten nemen door een collega waarvoor wij u, indien dit tijdig voor de aanvang van de cursus bij A&A Opleidingen bekend is, geen nieuw inschrijfgeld in rekening zullen brengen. Door het grote aantal colleges dat wij verwachten te organiseren, bent u vrijwel altijd in staat de cursus op een ander tijdstip te volgen.

Facturering
Door verzending van het inschrijfformulier verplicht u zich de deelnamekosten te betalen. De facturering van de cursusdagen van A&A Opleidingen geschiedt door toezending van een factuur aan u of uw werkgever (afhankelijk van het door u ingevulde inschrijfformulier). Betaling kan geschieden middels machtiging of overboeking op IBAN NL09RABO0137250819  van A&A Opleidingen, onder vermelding van uw naam en factuurnummer.

Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum, doch dient in ieder geval bij eventuele late inschrijving voldaan te zijn voordat u aan het cursus deelneemt.

Tarieven
De tarieven voor de studiedagen alsmede de BTW-percentages die A&A Opleidingen hanteert, zijn onder voorbehoud van wijzigingen en eventuele verschrijvingen.

Wet Bescherming Persoonsgegevens
A&A Opleidingen gedraagt zich naar de voorwaarden zoals vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens bij de verwerking van persoonsgegevens in haar administratie.

Meer informatie?
Indien u meer wilt weten kunt u bellen met 06 – 45 45 72 53 of mailen naar info@aaopleidingen.nl